×

Befolkningsprognoser for perioden 2018 til 2040. Vi passerer en halv million trøndere i 2032.

Opprettet: 26.06.2018 , Sist Endret: 03.09.2018

SSB lager befolkningsprognoser for landets kommuner og fylkeskommuner hvert andre år. I den nyeste prognosen som kom nå i 2018 viser hovedalternativet (MMMM) at det i 2040 vil være 519 533 trøndere. Dette er 60 789 eller 13,3 % flere enn i dag. Trøndelag passerer en halv million innbyggere i 2032.


Hovedalternativet legger opp til  at Trøndelag vil vokse litt saktere enn landsnittet på 14,4%. Hvis prognosen slår til vil Trøndelags andel av Norges befolkning gå fra 8,7 % i 2018 til 8,6 % i 2040.

I følge hovedalternativet er det Skaun (58,1%), Stjørdal (24,1%) og Malvik (23,5%) som vil ha den største prosentvise befolkningsveksten i Trøndelag i perioden 2018-2040.  Skaun vil ifølge prognosen ha 12 870 innbyggere i 2040, 4 728 flere enn i dag. Det kun Ås i Akershus (69 % og Våler i Østfold (61 %) som i følge prognosene vil ha en større vekst enn Skaun. Stjørdal vil ha en vekst på 5 769 innbyggere og vil få 29 733 innbyggere i 2040.  For Malvik sin del så sier prognosen at kommunen får 17 245 innbyggere i 2040, 3 287 flere enn i dag.

Trondheim vil i følge prognosen  en vekst på 14,0 % i perioden 2018 til 2040 og vil ha 220 545 innbyggere i 2040, 27 044 flere enn i dag.  Steinkjer vil ha 24 817 innbyggere i 2040 noe som er 2 721 flere enn i dag eller en vekst på 12,3 %. Levanger vil ha 23 605 innbyggere i 2040, en vekst på 3 490 innbyggere eller 17,4 %.  Melhus passerer nesten 20 000 innbyggere i 2040, med 19 706 innbyggere 3 282 eller 20,0 % flere enn i dag.

Når det kommer til kommunene i Trøndelag med lavest vekst så har vi Fosnes (-30,1 %), Verran (-23,9%) og Namdalseid (-18,7%)

Det er i de sentrale områdene rundt Trondheim og i aksen Orkdal-Trondheim–Steinkjer at befolkningsveksten kommer til å bli størst, mens store deler av innlandet har en svakere befolkningsutvikling.  

Den store overraskelsen i Trøndelag er Hitra som i en lengre periode har vært en av kommunen med størst befolkningsvekst i fylket. I denne prognosen så sier SSB at Hitra vil ha en befolkningsnedgang på 2 % i perioden 2018 til 2040. I den siste prognosen SSB laget i 2016 så trodde de på en vekst på 14,8 % på Hitra. Den nye prognosen til SSB legger opp til et brudd på en lenger veksttrend for Hitra. Det er vanskelig å isolere hva i forutsetningene i prognosen til SSB gjør at det kommer et trendbrudd. At det de neste årene skal bli en veldig endret veksttakt på Hitra stemmer ikke med de vurderingen som Trøndelag fylkeskommune har gjort i forhold til kommunens befolkningssammensetning, fødselsbalanse og den historiske flyttingen til og fra kommunen. Fremtiden vil vise hva fasiten blir, men det er grunn til å tro at denne prognosen for Hitra bør tas med en klype salt.

Trøndelag i forhold til de andre fylkene

Hovedalternativet i befolkningsprognosen til SSB legger opp til at Norge kommer til å ha en befolkningsvekst på 14,4 % i perioden 2018-2040. Blant fylkene er det Akershus (21,9 %) og Oslo (21,1%) som vil ha den største prosentvise befolkningsveksten i perioden 2018-2040. Mens det er Finnmark (2,2%) og Sogn og Fjordane (2,9%) som som i følge prognosen vil ha den laveste veksten.

Ulike prognose alternativer

SSB har 9 prognosealternativ for befolkningsprognosene på kommunenivå. Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: Fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og innvandring. Alternativene navngis ut fra vekstforutsetningene for hver variabel. M = middels, L = lav, H = høy, K = konstant og 0 = null.

Middelsalternativet, MMMM, er SSBs hovedalternativ. Det vil si Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels innenlandsk flytting og Middels innvandring.

I tillegg til hovedalternativ kan det være lurt å også se på prognosene fra Lav nasjonal vekst (LLML) og Høy nasjonal vekst (HHMH) siden dette forteller oss noe om utfallsrommet til prognosene og kan si noe om usikkerheten knyttet til endringer i forutsetningene som prognosene baserer seg på. 

Mens hovedalternativet legger opp til 13,3 % vekst og at det blir 519 533 trøndere i 2040 så sier SSBs høyvekst prognose (HHMH) at det kan bli så mange som 555 184 trøndere i 2040, en vekst på 21,0 % eller 96 440 personer. Lav prognosen (LLML) legger opp til at det i 2040 vil være 493 318 innbyggere i Trøndelag en vekst på 34 574 personer eller 7,5 %.

Aldersgrupper

For inntektssystemet til kommunene (og for deres utgifter) er det aldersgruppene: 0-1 år, 2-5 år, 6-15 år, 16-22 år, 23-66 år, 67-79 år, 80-89 år og 90 år eller eldre som er de sentrale.

Når man ser totalt for Trøndelag så er det de i de tre eldste gruppene at det vil være størst prosentvis befolkningsvekst. I 2040 vil det være 39,5 % flere i gruppene 67-79 år, sammenlignet med i dag. For gruppen. Aldersgruppen 80-89 år ligger an til å vokse med 112,5 % frem mot 2040, mens det i samme periode blir 129,2 % flere trøndere som er 90 år eller eldre.  Antall personer mellom 16-22 år i Trøndelag er antatt å gå ned med – 3,9 % og antall personer i aldersgruppen 23-66 år er antatt å øke med kun 5,5 %

Aldersgruppen 16-18 år er en viktig gruppe for fylkeskommunen i forhold til dimensjonering av de videregåendeskolene. Hovedalternativet i befolkningsprognosene til sier at det i 2040 vil være 17 138 16-18 åringer i Trøndelag, 207 flere enn i dag. Dette er en nedjustering på 1 532 personer fra prognosen som SSB laget i 2016. Hovedalternativet i den nye prognosen  legger opp til at i Trondheim og Klæbu vil det være en økning på 745 personer i alderen 16-18 år frem mot 2040, mens det i resten av Trøndelag vil være en nedgang på 538 personer i alderen 16-18 år.

De nye prognosene, hvordan skiller resultatene seg fra den foregående prognosen

Anslagene i hovedalternativet i den siste prognosen er en nedjustering på 15 147 personer bosatt i Trøndelag i 2040 i forhold til prognosen SSB laget i 2016.  SSB har nedjustert den forventede befolkningsveksten nasjonalt. Blant annet fordi at arbeidsinnvandringen til Norge har vært noe lavere de siste årene. Denne nedjusteringen slår ikke likt ut for hele landet og vekstraten for Trøndelag har blitt justert ned mindre enn det som er tilfelle i en del andre regioner. Det er spesielt på Vestlandet at man nå ser en lavere befolkningsvekst enn tidligere.

De to siste årene har Trøndelag hatt en sterkere befolkningsvekst enn det som ble lagt opp til i prognosene fra 2016.  Arbeidsinnvandringen til Trøndelag har gått litt ned, men har holdt seg på et forholdsvis høyt nivå. Dette gjør at prognosene for befolkningsveksten i Trøndelag har blitt nedjustert mindre enn landsnittet.

I Trøndelag er det for Namsskogan og Røyrvik at prognosen på antall innbyggere i 2040 er justert mest opp, med henholdsvis 16,0 % og 13,7 % høyere anslag enn i prognosen som ble laget i 2016. Verran og Hitra har fått prognosen på antall innbyggere i 2040 justert mest ned, med henholdsvis 26,6 % og 14,6 % lavere anslag enn i prognosen som ble laget i 2016.

 

 
FagtemaFant du det du lette etter?